โดยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

ซึ่งผ่านการรับรองโดย สกอ.ทั้งหมด 3 ระดับ รวม 5 หลักสูตร คือ

 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (EE)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

          - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 

2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. (MEE)

          - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

3. วิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.  (DEE)

          - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

(คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

 

 

 

 

Friday the 19th - Joomla Templates. Phomtang