Company Post

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น และได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก

ปัจจุบันเอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า 200 บริษัท สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกที่เอสซีจีได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นทุ่มเทของชาวเอสซีจีทุกคน ในการดำเนินธุรกิจและคิดค้นนวัตกรรมอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิตในอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *