นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการเขียนคำร้องต่างๆได้ที่นี่


ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

 1. ด้านการลงทะเบียนเรียน
 2. ด้านกิจกรรม / โครงการ
 3. ด้านการสอบและวัดผล
 4. ด้านการสำเร็จการศึกษา

1. ด้านการลงทะเบียนเรียน

      (1)  การลงทะเบียนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ถาม          นายกฤษฎา  มหาวัน เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนสะสม 2.30 มีความประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียน 23 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ 1/2554 เนื่องจากต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชา 111101 Electric Circuit I   จากเดิมที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว 20 หน่วยกิต นายกฤษฎา สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่

ตอบ        นายกฤษฎา สามารถดำเนินการได้ โดย นายกฤษฎา จะต้องดำเนินการเขียนคำร้องทั่วไป พร้อมระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ (22 หน่วยกิต) และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา สำเนาเอกสารการลงทะเบียน(ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว)    เพื่อให้ภาควิชาฯพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าว   และนำเสนอต่อคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในการลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑ์ฯ ต่อไป

 

      (2)  การลงทะเบียนในรายวิชาเลือกเสรี ไม่ตามแผนการศึกษาในหลักสูตร

ถาม         นางสาวชมพู ฟรุตตี้  เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนสะสม 1.97  มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีในเทอมก่อนหน้าที่แผนการศึกษาของภาควิชาฯ กำหนดไว้ นักศึกษาสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ตอบ        นางสาวชมพู สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ นางสาวชมพู จะต้องดำเนินการตรวจสอบว่า รายวิชาดังกล่าวว่ามีรายวิชาอื่นๆ ที่เป็นรายวิชาบังคับก่อนหรือไม่ หากมี นางสาวชมพู จะต้องศึกษาผ่านในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับมาก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้  รวมถึงเนื่องจาก นางสาวชมพู มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นๆ  ลงทะเบียนรวมแล้วต้องไม่เกิน 17 หน่วยกิต

 

       (3)  การขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียนนอกคณะ      

ถาม        กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ  (ที่ภาควิชาฯ ไม่ได้ขอเปิด) ของคณะ

ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในภาคเรียนที่ 1/2554 สามารถทำ ได้หรือไม่

ตอบ       นักศึกษาสามารถดำเนินการได้  โดยนักศึกษาต้องเขียนคำร้องทั่วไป และระบุเหตุผลของการขอลงทะเบียนเรียน  ชื่อและรหัสรายวิชาเรียน และคณะฯ ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน  พร้อมกับการลงนามในการยินยอมให้ลงทะเบียนเรียนของผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ในเอกสารคำร้องดังกล่าว  และส่งให้กับภาควิชาฯ เพื่อเสนอต่อให้กับคณะ พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ การพิจารณาคำร้องดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์    ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษาฯ เพื่อจะได้ทันในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม   ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด   รวมถึงหากนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวเป็นมีจำนวนมาก ขอให้นักศึกษาดำเนินการทำคำร้องฯ พร้อมแนบรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ แจ้งให้กับภาควิชาฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ ผู้เป็นเจ้าของรายวิชาฯ พิจารณาจัดการเรียนการสอน ในช่วงของการดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน (ก่อนเปิดภาคเรียน)  เพื่อจะได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียน และจัดการเรียนการสอนได้ทันสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนดังกล่าว

 

      (4)  การขอลงทะเบียนในรายวิชาบังคับก่อนพร้อมกับรายวิชาต่อเนื่อง

 ถาม         นางสาวจีรณา  แก้วบรรพต  เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3  มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 112105 Signals and System  (รายวิชาบังคับก่อน) ร่วมกับรายวิชา 113701 Communication Engineering Systems (รายวิชาต่อเนื่อง) ในภาคเรียนที่ 1/2554 พร้อมกัน   ได้หรือไม่

ตอบ        ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาต่อเนื่องได้ จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาบังคับก่อน  ทั้งนี้ หากนักศึกษา ประสงค์จะลงทะเบียนร่วมกันระหว่างรายวิชาบังคับก่อนกับรายวิชาต่อเนื่อง          ในภาคเรียนเดียวกัน ขอให้ดำเนินการเขียนคำร้อง พร้อมระบุเหตุผลของการลงทะเบียนดังกล่าว  โดยภาควิชาฯ จะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น      รวมถึงหากนักศึกษามีความรู้พื้นฐานในรายวิชาเรียนก่อนหน้านี้พอสมควร และอาจารย์ผู้สอนได้ประเมินเบื้องต้นว่านักศึกษาสามารถเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้ นักศึกษาก็สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

 

      (5)  การขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

ถาม         นายเจษฎา  ธีรสุวรรณ์ เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3  มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2554 (ภายหลังกำหนดวันลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด) จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ        นายเจษฎาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป และระบุเหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวที่ล่าช้า   เสนอกับภาควิชาฯ และคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้หากภายหลังคำร้องพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นำคำร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ         พร้อมเอกสารรายวิชาที่จะขอลงทะเบียนติดต่องานทะเบียน เพื่อลงทะเบียน     ชำระเงินค่าลงทะเบียน และชำระเงินค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้า ต่อไป

 

   (6)  การขอลงทะเบียนเกินเกณฑ์ของนักศึกษาวิทยาทัณฑ์           

ถาม         นายเฉลิมพล  วังสำเภา  เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนสะสม 1.97 สามารถลงทะเบียนเรียน

เกิน 17 หน่วยกิตได้หรือไม่

ตอบ        ได้  แต่ นายเฉลิมพล จะต้องเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจน   และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา     และสำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ได้ลงไปแล้ว  เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ หากภาควิชาฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน       ให้ นายเฉลิมพล นำคำร้องที่พิจารณาอนุมัติแล้วประกอบกับเอกสารการลงทะเบียนเพิ่ม ติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวต่อไป

 

      (7)  การขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ถาม         นายชนัช  ชัยศักดานุกูล เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3  ผลการเรียนสะสม 1.88  ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554 ทั้งหมด  15 หน่วยกิต ต่อมา ภายหลังจากการประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนผลคะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความประสงค์จะขอถอนรายวิชาเรียนออกไป 9 หน่วยกิต   ส่งผลทำให้หน่วยกิตที่เหลือมีเพียง 6 หน่วยกิต  นายชนัชจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ            ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ   ลงทะเบียน ได้ 9 – 22 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาปกติ) และลงทะเบียน ได้ไม่เกิน    17 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาวิทยาทัณฑ์)

จากข้อมูลข้างต้น นายชนัช มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 (วิทยาทัณฑ์) และประสงค์จะขอถอนรายวิชา เรียนให้เหลือเพียง 6 หน่วยกิต  นายชนัช สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดย นายชนัช จะต้องดำเนินการเขียนคำร้องเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (9 หน่วยกิต) และอธิบายเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า การขอถอนรายวิชาเรียนของนายชนัช         เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในอนาคต ทำให้มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการถอนรายวิชาเรียนออกไป ทำให้หน่วยกิตที่เหลือต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

       (8)  การขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มล่าช้า

 ถาม        นายธนภัทร  วิสุทธิญาณ เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3  มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวิชา 820350 Man and Society ล่าช้า เนื่องจากรอผลการพิจารณาคำร้องขอลงทะเบียนข้ามคณะฯ โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติฯ หลังจากสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนเพิ่มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  นายแดง สามารถลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชาดังกล่าวได้หรือไม่  อย่างไร

ตอบ       ได้  ทั้งนี้นายธนภัทร  จะต้องเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาให้ชัดเจน และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา และสำเนาเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่ได้ลงไปแล้ว   เพื่อให้ภาควิชาฯและคณะฯ พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนเพิ่มล่าช้า นายธนภัทร จะต้องนำสำเนาคำร้องการพิจารณาอนุมัติ พร้อมกับใบเพิ่มวิชาเรียน ที่ผ่านการลงนามจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา  ไปยื่นให้กับงานทะเบียนฯ เพื่อขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวต่อไป

 

       (9)  การขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้า

ถาม         นายธัญพล  จรูญลักษณ์ เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3  มีความประสงค์ขอถอนรายวิชาเรียนในรายวิชา 113604  High Voltage Engineering II ล่าช้า เนื่องจาก ผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่เป็นที่พอใจ ทำให้ต้องถอนรายวิชาเรียนในระบบสารสนเทศฯ

ในวันสุดท้ายของระยะเวลาการถอนรายวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แต่ เนื่องจากระบบสารสนเทศฯ มีปัญหาเกิดเหตุขัดข้อง ส่งผลทำให้การถอนรายวิชาเรียนไม่สำเร็จ  นายธัญพล จึงมีความประสงค์ขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้า เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องของระบบสารสนเทศฯ  จากข้อมูลดังกล่าว นายธัญพล สามารถดำเนินการถอนรายวิชาเรียนล่าช้า ได้หรือไม่ อย่างไร

 ตอบ        สามารถดำเนินการได้    ทั้งนี้ นายธัญพล จะต้องเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันตามระยะเวลาให้ชัดเจน และแนบสำเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนที่ได้ลงไปแล้ว พร้อมใบถอนรายวิชาเรียน  ส่งให้กับภาควิชาฯ และคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาอนุมัติแล้ว นายธัญพลจะได้ผลการเรียน W ในรายวิชาที่ขอถอนฯ ล่าช้า (การขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้า คณะฯ จะพิจารณาตามสาเหตุที่เกิดขึ้น        ทั้งนี้หากสาเหตุดังกล่าวมีเหตุผลและหลักฐานไม่เพียงพอ  ก็สามารถพิจารณาไม่อนุมัติ ได้ต่อไป)

 

        (10)  การขอถอนรายวิชาเรียนผิดรายวิชาฯ

ถาม        นายปฏิพัทธ์  ลักขษร เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3  มีความประสงค์จะถอนรายวิชาเรียนในรายวิชา 113604  High Voltage  Engineering II  แต่ได้ดำเนินการถอนรายวิชาเรียนในระบบสารสนเทศฯ ผิดพลาดเป็นรายวิชา  113004 High Voltage Engineering Lab

นายปฏิพัทธ์ ต้องการถอนรายวิชาให้ถูกต้อง  จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ       นายปฏิพัทธ์ จะต้องเขียนคำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนล่าช้า 113604 High Voltage

Engineering II  พร้อมระบุเหตุผลที่ดำเนินการผิดพลาด  และแนบสำเนาเอกสารการถอนรายวิชาที่ผิดพลาดไป และส่งให้กับภาควิชาฯ เพื่อนำเสนอให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  ทั้งนี้หากผลการพิจารณาอนุมัติ นายปฏิพัทธ์จะต้องนำสำเนาคำร้องที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว    พร้อมกับใบเพิ่มวิชาเรียน ที่ผ่านการลงนามจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา       ไปยื่นให้กับงานทะเบียนฯ เพื่อขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวิชาดังกล่าวต่อไป

 

       (11)  การขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้ากับคุณสมบัติการได้รับเกียรตินิยม

ถาม        นายพงศธร  เจริญชัย เลขประจำตัว 5110160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 ในภาคเรียนที่ 2/2553 นายพงศธร  ได้รับการ พิจารณาอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนล่าช้า ในรายวิชา 113604 High Voltage Engineering II ทำให้ผลการเรียนติด W  ในรายวิชาดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนครบตาม หลักสูตรทั้งหมดแล้ว และนายพงศธร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.51  นายพงศธรมีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ      นายพงศธรมีสิทธิได้เกียรตินิยม อันดับ 2   ทั้งนี้ นายพงศธรจะต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่ระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตรฯ คือ หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี และต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยมตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

       (12)  การลงทะเบียนรักษสภาพ Project

ถาม        นายพิชญ์  ดรุณสาสน์ เลขประจำตัว 5010160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 5  ในภาคเรียนที่ 2/2553 นายพิชญ์ได้ผลการเรียนในรายวิชา 114902 Project II คือ I ต่อมาในภาคเรียนที่ 1/2554 นายพิชญ์ได้ลงทะเบียนในรายวิชาเรียนอีก 2 รายวิชา คือ 114801 Electrical Engineering Seminar และ 114603 Power System Protection  นายแดงต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ Project หรือไม่

       ตอบ        เนื่องจากภาคเรียนที่ 1/2554 นายพิชญ์ ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียน 2 รายวิชาทำให้ไม่ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ Project  โดยผลการเรียนจะปรากฏในภาคเรียนที่ 1/2554   ทั้งนี้ การลงทะเบียนรักษาสภาพ Project จะกระทำต่อเมื่อ

ไม่มีรายวิชาเรียนใด ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ จึงต้องทำการลงทะเบียนรักษาสภาพ Project

 

      (13)  การลงทะเบียนรักษาสภาพ Project ในภาคเรียนฤดูร้อน

ถาม         นายภากร  บุญครอง เลขประจำตัว 5010160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 5  ในภาคเรียนที่ 2/2553 นายภากร ได้ผลการเรียนในรายวิชา 114902 Project II คือ I  และคาดการณ์ว่า Project จะเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 1/2554 นายภากร จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ Project ในภาคเรียนฤดูร้อนหรือไม่

  ตอบ        นายภากร คาดการณ์ว่า Project จะไม่เสร็จสิ้นในภาคเรียนฤดูร้อน 2553  ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าว      ดังนั้น นายภากรจึงไม่ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคเรียนฤดูร้อน 2553 แต่จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ ในภาคเรียนที่ 1/2554  ทั้งนี้หาก Project ยังไม่เสร็จสิ้นอีก นายภากรจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพต่อเนื่องไปจนกว่าการดำเนินการงานจะเสร็จสิ้น ในภาคเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 

      (14)  การชำระเงินค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า

ถาม         นายมรกต  เกษตระกูล เลขประจำตัว 5210160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3  มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของวันเปิดภาคเรียน นายมรกต จะเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าอย่างไร

ตอบ        นายมรกต จะเสียค่าปรับ 600 บาท โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยจะเสีย

ค่าปรับสัปดาห์แรก 200 บาท สัปดาห์ถัดไป 400 บาท 600 บาท และ 800 บาท

ทั้งนี้จะไม่เกิน 800 บาท

 

       (15)  การชำระเงินค่าพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษาตกค้าง

ถาม        นายแดง ดวงดี เลขประจำตัว 5010160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1/2554 นายแดงจะต้องชำระเงินค่าพัฒนาวิชาการ 6,000 บาท หรือไม่

   ตอบ         เงินค่าพัฒนาวิชาการ นักศึกษาต้องชำระเงินให้ครบตามหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี  เสีย 8 ภาคเรียน     เพราะฉะนั้น นายแดงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 9 ทำให้ไม่ต้องชำระเงินค่าพัฒนาวิชาการ 6,000 บาท อีกต่อไป

 

       (16)  การขอโอนผลย้ายผลการเรียนกับการได้รับเกียรตินิยม

ถาม       นายรัฐกร  ทองสาธิต เลขประจำตัว 5110260012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4  ที่ขอโอนย้ายผลการเรียนมาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนปกติ 3.51  นายรัฐกร มีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ      นักศึกษาที่โอนย้ายผลการเรียนมา จะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม

 

       (17)  การขอเทียบโอนรายวิชาเรียน (กรณียังคงมีสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย)

ถาม       นายศิลาชัย พ่อลิละ เลขประจำตัว 5310260012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2  ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้โอนย้ายภาควิชาฯ มาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจพ.       นายศิลาชัย มีความประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนที่ได้เคยศึกษามาแล้วเมื่อชั้นปีที่ 1  นายศิลาชัย สามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่

ตอบ      นายศิลาชัย  สามารถดำเนินการเทียบโอนรายวิชาเรียนในรายวิชาพื้นฐาน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วได้  ทั้งนี้ หากรายวิชาใดที่มีลักษณะเนื้อหารายวิชาใกล้เคียงกัน แต่รหัสรายวิชาแตกต่างกัน ก็สามารถดำเนินการทำคำร้องขออนุมัติเทียบแทนรายวิชา เพื่อขอให้ภาควิชาฯ และคณะฯ พิจารณาอนุมัติ ได้ต่อไป

 

        (18) การขอเทียบโอนรายวิชาเรียน (กรณีสอบเข้าศึกษาใหม่)

ถาม       นางสาวศุภดา  วุฒิวัย เลขประจำตัว 5310160012 เคยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ต่อมานางสาวศุภดา ขอลาออก และประสงค์จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในสาขาเดิมคือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปีการศึกษา 2554  หาก นางสาวศุภดาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2554

นางสาวศุภดา สามารถขอเทียบโอนรายวิชาเรียนที่ได้เคยศึกษามาแล้ว ในปีการศึกษา 2553ได้หรือไม่

ตอบ       ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ระบุว่า ผลการเรียนในรายวิชาใด ที่นักศึกษาได้เคยศึกษามา และได้ผลการเรียนตั้งแต่ C ขึ้นไป    สามารถดำเนินการขออนุมัติโอนผลการเรียนในรายวิชาที่ได้เคยศึกษาได้    แต่เนื่องจาก การบริหารงานของภาควิชาฯ ไม่มีนโยบายให้นักศึกษาที่เคยลาออก พ้นสภาพที่ได้เคยศึกษาในหลักสูตรต่างๆ

ขออนุมัติโอนผลการเรียน    ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงไม่อนุมัติให้นักศึกษาที่สอบเข้าคัดเลือกเข้าใหม่ทุกคน โอนผลการเรียนในรายวิชาเรียนที่ได้เคยศึกษามาแล้ว

 

       (19)  การลงทะเบียนเพื่อปรับระดับค่าคะแนน (กรณีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรฯแล้ว)

ถาม        นายสหวัฒน์  จีราพันธ์  เลขประจำตัว 4910160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 6 ลงทะเบียนครบและผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 1.90  ต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้

 ตอบ       นายสหวัฒน์ ได้ลงทะเบียนครบและผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตรแล้ว แต่คะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกว่า 1.80 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นายสหวัฒน์ สามารถดำเนินการทำคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 เพื่อสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนนั้นๆ  โดยเขียนคำร้องทั่วไปผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และภาควิชาฯ เพื่อเสนอให้คณะฯ อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถกระทำการดังกล่าวได้ต่อเนื่องไปในภาคการเรียนถัดไป หากระดับค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 (แต่เกิน 1.80)    จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กำหนด คือ 8 ปีการศึกษา

 

       (20)  การขอลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาพิเศษ(กรณีเป็นนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)

ถาม        นายอรุณกร  ทองสว่าง สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะขอลงทะเบียนเป็นนักศึกษาพิเศษกับ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ในรายวิชา

113604  High Voltage Engineering II  ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 เพื่อยื่นขอใบ ประกอบวิชาชีพ (กว.) จะต้องดำเนินการอย่างไร

        ตอบ       กรณีที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหรือเป็นบุคคลภายนอกที่ต้องการเรียนวิชาที่สนใจ

หรือ  เรียนวิชาที่ใช้ ขอ ก.ว.

1.  เขียนคำร้องทั่วไป และอธิบายเหตุผลของการลงทะเบียนฯ ให้ชัดเจน

พร้อมกับแนบ ผลการเรียนฯ ถึงภาควิชาฯ ที่ต้องการลงทะเบียนวิชาเรียน

2.  ภาควิชาฯ ลงนาม และเสนอคณบดีฯ เพื่อขออนุมัติให้เป็นนักศึกษาพิเศษ

3.  เมื่อคำร้องอนุมัติแล้ว นำเอกสารไปขอลงทะเบียนได้ที่งานทะเบียนฯ

 

        (21)  การขอลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาพิเศษข้ามมหาวิทยาลัยฯ

ถาม       นางสาวเอกนุช  วีระกุล  เลขประจำตัว 5010160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2554 แต่เนื่องจากยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 113604 High Voltage Engineering IIซึ่งเหลือรายวิชาสุดท้ายในหลักสูตรฯ  แต่ภาควิชาฯ มิได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ในภาคเรียนดังกล่าว  นางสาวเอกนุช จะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคเรียนที่ 1/2554 นี้

ตอบ      นางสาวเอกนุช จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ เพื่อจะสามารถสำเร็จ

การศึกษาได้ในภาคเรียนที่ 1/2554

 1. ติดต่อสอบถามกับมหาวิทยาลัยฯ ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ประสงค์จะไปลงทะเบียนเรียน      หากมีมหาวิทยาลัยปิดของรัฐแห่งใดมีลักษณะรายวิชาที่คาดการณ์ว่าใกล้เคียงกับรายวิชาดังกล่าว ก็ให้นำคำอธิบายรายวิชา  มาให้ภาควิชาฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
 2. เขียนคำร้องทั่วไป เพื่อขออนุมัติเทียบแทนรายวิชาเรียนทั้งสองให้ภาควิชาฯ และคณะฯ พิจารณาอนุมัติ
 3. หากคณะฯ พิจารณาอนุมัติ  ให้ดำเนินการเขียนคำร้องทั่วไป และอธิบายเหตุผลของการขอลงทะเบียนฯ เรียนข้ามมหาวิทยาลัยฯ ให้ชัดเจน       พร้อมกับแนบผลการเรียนทั้งหมด    ให้ภาควิชาฯ พิจารณาอนุมัติให้สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยฯ ได้
 4. ภาควิชาฯ เสนอคำร้องให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติและขอให้

ออกหนังสือเพื่อให้เป็นนักศึกษาพิเศษและนำไปยื่นขอลงเรียนข้าม มหาวิทยาลัยฯ

 1. นางสาวเอกนุช นำหนังสือที่มหาวิทยาลัยออกให้ ไปยื่นให้กับสำนักงานทะเบียนในมหาวิทยาลัยฯ ที่นางสาวเอกนุช ประสงค์จะไปลงทะเบียนเรียน พร้อมกับชำระเงินค่าลงทะเบียนขอเป็นนักศึกษาพิเศษ
 2. และเมื่อนางสาวเอกนุช ได้ศึกษาจนได้ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวแล้ว ขอให้ติดตามรายงานผลการเรียนดังกล่าว มายื่นให้กลับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย พร้อมกับนำสำเนารายงานผลการเรียน และเขียนคำร้อง     ขอให้ภาควิชาฯ เทียบแทนรายวิชาเรียน เพื่อแจ้งให้กับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยดำเนินการเทียบแทนให้ต่อไป
 3. ทั้งนี้ หากนางสาวเอกนุช ไม่มีรายวิชาเรียนใดในหลักสูตรฯ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

พร้อมกับภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้องทำเรื่องขอลงทะเบียนเรียนรักษาสภาพ กับ มหาวิทยาลัยของตนด้วย เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้


2. ด้านกิจกรรม / โครงการ

  (1)  การขอเข้ารับการฝึกงาน

 

ถาม        นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการฝึกงานได้ขณะกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่เท่าไหร่

ตอบ       นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกงานได้ในขณะกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี

ที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงชั้นปีที่มีความพร้อมและเหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นการฝึกฝนทักษะและ ประสบการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาได้แยกศึกษาตามแขนงวิชา (Main) ของตนและมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะไปฝึกงานแล้ว   แต่หากนักศึกษามีความพร้อมและตั้งใจจริงที่จะเข้ารับการฝึกงานในขณะกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีอื่นๆ  ก็สามารถทำได้ โดยให้นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลเสนอกับภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

 

        (2)  การขอย้ายสาขาวิชาเรียน

ถาม        นายภัทราวิช โพธิ์เรือง เลขประจำตัว 5310160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า มีความประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาเรียน จากวิศวกรรมไฟฟ้าไปเป็น

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายแดง สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่

ตอบ      นายภัทราวิช  สามารถดำเนินการดังกล่าวได้      โดยเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจน และแนบสำเนาผลการเรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ภาควิชาฯ และคณะฯพิจารณา ทั้งนี้หากผลการพิจารณาอนุมัติ จะส่งข้อมูลต่อไปยัง งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯ  โดยนายแดงจะต้องไปชำระเงิน เป็นเงิน 500 บาท ณ งานทะเบียนฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายสาขาฯ

 

      (3)  การขอเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล

ถาม         นายแดง ดวงดี เลขประจำตัว 5310160012 เป็นนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อเป็น นายเขียว ดวงดี จะต้องดำเนินการ อย่างไร

ตอบ       นายแดง จะต้องนำหลักฐาน (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล/สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล) พร้อมคำร้องเสนอผ่านภาควิชาฯ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาฯ ลงนาม      และไปแสดงต่องานทะเบียนฯ ไม่เกินวันอนุมัติผลการศึกษาประจำภาคเรียน     ทั้งนี้ หาก นายแดงไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทันหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว      จะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

 

       (4)  การขอดำเนินการผ่านเช็คกับบัญชีมหาวิทยาลัยฯ

ถาม        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเช็ค สั่งจ่ายชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จาก NECTEC

เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการอย่างไร ถึงจะสามารถใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวได้

ตอบ       การดำเนินงานจัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการหน่วยงานภายนอกต่างๆ โดย

ได้สั่งจ่ายเช็คในนามมหาวิทยาลัยฯ / คณะฯ      ผู้รับผิดชอบโครงการจะสามารถใช้เงินที่สั่งจ่ายจากเช็คได้ โดยการจัดทำบันทึกข้อความ ถึง ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อขอให้ผ่านเช็คกับบัญชีมหาวิทยาลัยฯ และระบุรายละเอียดของโครงการ แหล่งที่มาของเงิน และหากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  ได้ดำเนินการโอนเงินฯ เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว  ขอให้แนบหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวมาด้วย               ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะต้องดำเนินงานก่อนการจัดโครงการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อจะสามารถใช้เงินดังกล่าวได้ทันตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ


3. ด้านการสอบและวัดผล

      (1)  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวันเวลาสอบปลายภาคเรียนตรงกัน

ถาม         นายกรกฎ เจริญศรี ได้ลงทะเบียนในรายวิชา 421211 Engineering Math II

และรายวิชา 114401  Digital Control System  ในภาคเรียนที่ 1/2554 ต่อมาพบว่า รายวิชาทั้งสองมีวัน-เวลาสอบปลายภาคเรียนวันเดียวกัน  ทั้งนี้ นายกรกฎ

มีความประสงค์จะเรียนในรายวิชาทั้งสอง โดยไม่ขอถอนรายวิชาเรียนใดออกไป

นายกรกฎ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ       นายกรกฎ  จะต้องดำเนินการทำคำร้อง ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาใด รายวิชาหนึ่ง โดยจะต้องดำเนินการในผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จะเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบฯ ยินยอมในการเปลี่ยนแปลงฯ  และลงลายมือชื่อรับทราบทุกคน และนำเสนอให้ภาควิชาฯ ตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้หากภาควิชาฯ ได้ตรวจสอบพบว่ามีการลงลายมือชื่อรับทราบจากผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่ครบตามจำนวนและไม่ถูกต้อง  ภาควิชาฯ จะพิจารณาไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการจะต้องทำภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน

 

       (2)  การขาดสอบปลายภาคเรียน

ถาม        นางสาวจิรนันท์ แจ่มใส ป่วยไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนได้ จะต้องดำเนินการ   อย่างไร

ตอบ       นางสาวจิรนันท์  จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไปพร้อมแนบใบร้บรองแพทย์ประกอบ เพื่อ

ขอสอบนอกตารางให้กับอาจารย์ผู้สอนพิจารณา  ทั้งนี้ หากผู้สอนพิจารณาอนุมัติยินดี

ออก ข้อสอบให้ใหม่ ก็สามารถ ดำเนินการสอบได้  แต่หากผู้สอนพิจารณาไม่อนุมัติ

ให้นักศึกษาดำเนินการเขียนคำร้องเพื่อขอถอนรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ เสนอกับ

คณะฯ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

       (3)  การคิดคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ถาม        นักศึกษาคิดคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยได้อย่างไร

ตอบ       1. ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมเข้าด้วยกัน หารด้วย    จำนวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำหรือเรียนแทนให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง

2.  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ดังนี้

2.1  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา คือ

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษา

2.2  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผล การศึกษา

ของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคิดค่าระดับคะแนน

 

      (4)  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตก

ถาม         นายณัชพล แสนธิ ได้ผลการเรียน  F  ในรายวิชา 114703 Radio Wave

Propagation  จะต้องแก้ผลการเรียน F หรือไม่

ตอบ        ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ หากนักศึกษาได้ผลการเรียน F รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาวิชานั้น โดยเฉพาะวิชาแกนบังคับ แต่ถ้ารายวิชาที่ได้ผลการเรียน F เป็น รายวิชาเลือกเสรี หรือ รายวิชาเลือกในแขนง นักศึกษาสามารถดำเนินการขออนุมัติใช้วิชาเลือกในหมวดเดียวกันหรือรายวิชาใกล้เคียงแทนกันได้ (ในกรณีไม่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวนั้นแล้ว)

 

        (5)  การดำเนินการของนักศึกษาที่มีผลการเรียนวิทยาทัณฑ์

ถาม        นายชานนท์  เชื้อผาสุข สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2553 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.94

นายชานนท์ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ       นายชานนท์  จะต้องมารายงานตัวกับภาควิชาฯ เพื่อรับทราบสถานะวิทยาทัณฑ์

โดยในภาคเรียนที่ 1/2554      นายชานนท์ จะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรวม หรือ ไม่เกิน 17 หน่วยกิต


4. ด้านการสำเร็จการศึกษา

 (1)  การดำเนินการของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ถาม        นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และต้องการจะขอจบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ       เอกสารที่นักศึกษาต้องมี ได้แก่

1. ใบส่งของคืนภาควิชาฯ (ขอได้ที่ภาควิชาฯ)

2.  คำร้องขอลาออก

3.  คำร้องขอเงินค่าประกันคืน

4.  คำร้องขอ Transcript

(เอกสารข้อ2 – 4 ขอได้ที่งานทะเบียนฯ ของมหาวิทยาลัย)

เมื่อนักศึกษาได้เอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต้องให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการหรือ ผู้เกี่ยวข้องในเอกสารลงนามในเอกสารข้อ 1 ให้ครบทุกคน และส่งเอกสารข้อ 2 – 4 เพื่อให้ภาควิชาฯ ลงนาม พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดกลางลงนามในเอกสาร เช่นกัน

และเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการลงนามทุกขั้นตอนแล้ว ให้นำเอกสารข้อ 2 – 4 ไปยื่นที่ งานทะเบียนฯ ต่อไป

 

       (2)  การขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ถาม        นายชัชชัย ศุภพิพัฒน์ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 แต่เนื่องจากติดภารกิจ

ต้องไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี ทำให้ไม่สามารถเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรได้ในปีนี้  นายชัชชัยมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีถัดไป นายชัชชัยจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ       นายชัชชัยจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป เพื่อขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งสามารถเลื่อนได้ 3 ปี  นับจากปีที่สำเร็จการศึกษา (โดยนำหลักฐานชี้แจงประกอบเหตุผลแนบมาด้วย) และภายใน 3 ปี พร้อมที่จะเข้ารับในปีใดก็ทำคำร้องเพื่อขอร่วมรับปริญญาบัตรในปีนั้น

 

      (3)  การขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตร

ถาม        นายธีรนนท์  ไชยคุณ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ประสงค์จะขึ้น ทะเบียนรับปริญญาต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ       1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ งานทะเบียนฯ

2.  ขึ้นทะเบียนรับปริญญาผ่าน Web Site ของมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th

เข้าระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสำรวจภาระการหางานทำของบัณฑิต

พร้อมทั้ง จัดพิมพ์แบบฟอร์ม

–  คำร้องขอขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร

–  แบบฟอร์มประวัติ ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว เพื่อมาทำหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต

มจพ. และชำระเงินที่งานการเงิน อาคาร TGGS ชั้น 1 จำนวนเงินตามอัตรา

ที่กำหนด

3.  กลับมาติดต่อที่งานทะเบียนฯ เพื่อขอลงรายละเอียด ชื่อ – สกุล และเลขที่เล่มที่ ใบเสร็จในสมุดขึ้นทะเบียนฯ ให้ชัดเจน และรับกำหนดการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร