คณาจารย์ (บุคลากรสายวิชาการ)

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

Prof.Dr.Prayoot Akkaraekthalin (PAK)

Email : prayoot.a@eng.kmutnb.ac.th

ศ.ดร.ณชล ไชยรัตนะ

Prof.Dr.Nachol Chaiyaratana (NCC)

Email : nachol.c@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี

Assoc.Prof.Dr.Bunlung Neammanee (BLN)

Email : bunlung.n@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์

Assoc.Prof.Teerapon Dachokiatawan (TDT)

Email : teerapon.d@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ไชยันต์ สุวรรณชีวะศิริ

Assoc.Prof.Chaiyan Suwancheewasiri (CYS)

Email : chaiyan.s@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.ไกรสร ไชยซาววงค์

Asst.Prof.Dr.Kraisorn Chaisaowong (KCH)

Email : kraisorn.c@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล

Assoc.Prof.Dr.Somporn Sirisumrannukul (SPS)

Email : somporn.s@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล

Assoc.Prof.Dr.Pisit Liutanakul (PSL)

Email : pisit.l@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร

Assoc.Prof.Dr.Chatree Mahatthanajatuphat (CMP)

Email : chatree.m@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.วิไลพร แซ่ลี้

Assoc.Prof.Dr.Wilaiporn Lee (WLL)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

Email : wilaiporn.l@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา

Assoc.Prof.Dr.Akkarat Boonpoonga (ABN)

Email : akkarat.b@eng.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.คณบดี ศรีสมบูรณ์

Asst.Prof.Dr.Kanabadee Srisomboon (KDS)

ผู้ดูแลฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

Email : kanabadee.s@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.สิทธิพร เกิดสำอางค์

Asst.Prof.Sithiporn Kerdsumang (SKA)

Email : sithiporn.k@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.ศิริชัย รุจิพัฒนพงศ์

Asst.Prof.Dr.Sirichai Rujipattanapong (SRU)

Email : sirichai.r@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.วิสุทธิ์ องค์คุณารักษ์

Asst.Prof.Wisute Ongcunarak (WSO)

Email : wisute.o@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.ปรีชา ทองดิษฐ์

Asst.Prof.Dr.Preecha Thongdit (PTD)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

Email : preecha.t@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.วิทวัส ผ่องญาติ

Asst.Prof.Dr.Witthawas Pongyart (WWP)

Email : witthawas.p@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.คทาเทพ สวัสดิพิศาล

Asst.Prof.Khatathap Swatdipisal (KTS)

Email : khatathap.s@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.อภิบาล พฤกษานุบาล

Asst.Prof.Dr.Aphibal Pruksanubal (ABP)

Email : aphibal.p@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์

Asst.Prof.Dr.Tapanee Treeratanaporn(TNN)

Email : tapanee.t@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ

Asst.Prof.Dr.Nophadon Wiwatcharagoses (NWS)

Email : nophadon.w@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล

Asst.Prof.Dr.Teratam Bunyagul (TTB)

Email : teratam.b@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

Asst.Prof.Dr.Phongsak Keeratiwintakorn (PKI)

Email : phongsak.k@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.แคทรียา สุวรรณศรี

Asst.Prof.Dr.Cattareeya Suwanasri (CAT)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Email : cattareeya.s@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.รุสลี่ สุทธวีร์กูล

Asst.Prof.Dr.Ruslee Sutthaweekul (RSK)

Email : ruslee.s@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์

Asst.Prof.Chatchai Sermpongpan (CSP)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

Email : chatchai.s@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.นพดล ฉาบแก้ว

Asst.Prof.Dr.Noppadol Chabkaew (NCH)

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Email : noppadol.c@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.วรัญญู วงษ์เสรี

Asst.Prof.Dr.Waranyu Wongseree (WRW)

Email : waranyu.w@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย

Asst.Prof.Dr.Pennapa Pairodamornchai (PPA)

Email : pennapa.p@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.วันวิสาข์ ไทยวิโรจน์

Asst.Prof.Dr.Wanwisa Thaiwirot (WWT)

Email : wanwisa.t@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เศรษฐ์ศิริโชค

Asst.Prof.Dr.Damrongrit Setsirichok(DRS)

Email : damrongrit.s@eng.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.จิรวุฒิ เบญจนราสุทธิ์

Asst.Prof.Dr.Jirawut Benjanarasut (JWB)

ผู้ดูแลฝ่ายบัณฑิตศึกษา

Email : jirawut.b@eng.kmutnb.ac.th

อาจารย์วัชระ ภัคมาตร์

Wachara Pakmart (WPK)

Email : watchara.a@eng.kmutnb.ac.th

อาจารย์พิสิษฐ์ อิทธิยาวุฒิ

Phisit Ittiyavut (PIV)

Email : ittithep.a@eng.kmutnb.ac.th

ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์

Dr.Pisit Vanichchanunt (PSV)

Email : pisit.v@eng.kmutnb.ac.th

อาจารย์คมสัน ภู่มาลี

Komson Phoomalee (KSP)

Email : komsan.p@eng.kmutnb.ac.th

ดร.เรวัต ศิริโภคาภิรมย์

Dr.Rawat Siripokarpirom (RSP)

Email : rawat.s@eng.kmutnb.ac.th

อาจารย์โสภณ อภิรมย์วรการ

Sopon Apiromvorakarn (SPN)

Email : sopon.a@eng.kmutnb.ac.th

อาจารย์องค์อร รัตนนาถถาวร

Ongorn Rattananatthawon (OOR)

Email : ongorn.r@eng.kmutnb.ac.th

ดร.ยืนยง นิลสยาม

Dr.Yuenyong Nilsiam (YYN)

Email : yuenyong.n@eng.kmutnb.ac.th

ดร.ดนุชา ประเสริฐสม

Dr.Danucha Prasertsom (DNA)

Email : danucha.p@eng.kmutnb.ac.th

อาจารย์ณัฐินันท์ สกุลภักดี

Natthinan Sakulpakdee (NNS)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาการจัดการข้อมูล

Email : natthinan.s@eng.kmutnb.ac.th

ดร.สุกฤตา ปริปุรณะ

Dr.Sukritta Paripurana (STN)

Email : sukritta.p@eng.kmutnb.ac.th

ดร.บัญชา จันทร์ทอง

Dr.Bancha Janthong (BANJA)

Email : bancha.j@eng.kmutnb.ac.th