Skip to content

เกี่ยวกับภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Department of Electrical and Computer Engineering

       ภาควิชาฯได้มุ่งเน้นในเรื่องการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผลงานวิจัยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคมอย่างแท้จริง โดยในแต่ละปีนั้นภาควิชาฯได้ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

     บัณฑิตผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งที่เป็นบริษัทเอกชน ราชการ และ รัฐวิสาหกิจ  เช่น  ผู้ที่จบการศึกษาในแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังสามารถทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค ตลอดจนเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้า

 ปรัชญาการศึกษา
“พัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง”