Author: admin

Company Post

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2531 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและแข็งแรงอย่างต่อเนื่องเสมอมา จวบจนปัจจุบันเดลต้าประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสำนักงานใหญ่ในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตในประเทศอินเดียและเอเชียอาคเนย์ เราคือผู้นำในอุตสาหกรรมการออกแบบ ดำเนินการผลิต และ ให้บริการ (DMS) ในธุรกิจโซลูชั่นส์สำหรับการจัดการพลังงาน และ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พัดลมระบายความร้อน อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ และ โซลินอยด์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการพลังงานของเราประกอบด้วย เพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ งานโทรคมนาคม ระบบงานอุตสาหกรรม ระบบสำนักงานอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึง เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ และ อะแดปเตอร์ ทั้งนี้ เดลต้าประเทศไทยยังเติบโตในธุรกิจโซลูชั่นส์ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบศูนย์ข้อมูล และ การจัดการพลังงาน ในระดับภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่

Read More
Company Post

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น และได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก ปัจจุบันเอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์มากกว่า 200 บริษัท สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกที่เอสซีจีได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี

Read More
Other Information

Student Exchange Program with University of Burgundy, France

ความร่วมระหว่าง มจพ. และ University of Burgundy ประเทศฝรั่งเศสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยทั้งสอง จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอีกฝ่าย นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

Read More
Other Information

การขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (hosting)

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

Read More