Company Post

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

https://www.youtube.com/watch?v=Bj9pzzDf4Ds

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์)

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย โดยผลิตพลังงานที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต ความสำเร็จของเราเกิดจากบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นดำเนินงานสู่ผลสำเร็จด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานสูงสุด พร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตที่สร้างผลกำไรแก่องค์กร

เราจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมผ่านรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยปัจจุบัน เราบริหารและพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง รวม 11,125.6 เมกะวัตต์ โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทกัลฟ์มีรายละเอียด ดังนี้

นอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้ว กลุ่มบริษัทกัลฟ์ยังประเมินการลงทุนในแหล่งพลังงานอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานหมุนเวียนต่างๆ

ที่มา: www.gulf.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *