Department of Electrical and Computer Engineering

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission
> สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
—————
>> 08.25 น.
ลงทะเบียนบริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคาร 81 ชั้น 2 เมื่อลงทะเบียนและรับบัตรคิวแล้ว ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขึ้นไปรอเตรียมสอบสัมภาษณ์ที่อาคาร 81 ชั้น 5 โดยแบ่งห้องรอสัมภาษณ์ ดังนี้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/ควบคุมอัตโนมัติ และแขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
– รอสัมภาษณ์ห้อง 81-506A

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักภาษาอังกฤษ)
– รอสัมภาษณ์ห้อง 81-506B

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
– รอสัมภาษณ์ห้อง 81-506B

>> 09.00 น. เป็นต้นไป เริ่มสัมภาษณ์
—————
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
2. ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ/หรือใบประกาศที่เคยเข้าร่วมโครงการหรือค่าย (ถ้ามี)
3. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษาให้เรียบร้อย
—————
***หมายเหตุ : ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อและยืนยันสิทธิ์แล้วส่งอีเมลแสดงตัวตน โดยสแกนสำเนาบัตรประจำตัวประชนส่งมาที่อีเมล admission_ece@kmutnb.ac.th

Categories:

Tags: